Преземање и зачувување документи

Еве неколку совети за безбедно преземање од интернет.

Што е преземање?

Една од најкорисните нешта што може да ги правите на интернет е да земате документи и слики кои потоа може да ги складирате во вашиот компјутер. Ова е наречено преземање (downloading).

Но, треба да внимавате што преземате и тука ви посочуваме некои мерки на претпазливост на кои треба да внимавате пред да го притиснете копчето Зачувај (Save).

Снимка од екран од играта Пасијанс

Преземање документи од интернет

Треба да симнувате само од интернет-страници во кои имате доверба. Во големи организации, како што е вашата банка, осигурителната компанија или владините установи, општо земено, можете да имате доверба, па затоа сѐ што преземате од нивните интернет-страници би требало да е безбедно. Но, што се случува со другите интернет-страници?

Еве неколку показатели дека е безбедно да преземате од некоја локација.

  • Побарајте го катанецот што се наоѓа до адресата на локација во веб-прегледувачот.
  • Погледнете ги буквите https во интернет-адресата. Тие покажуваат дека локацијата користи шифрирана комуникација.
  • Погледнете ја страницата со Контакти (Contacts). Таму можете да видите дека сопствениците на локација не кријат кои се.

Сепак, ако се сомневате дека интернет-страницата не е безбедна, најдобро е да не преземате ништо од неа.

Заштитете се од вируси

Вирус е вид компјутерска програма што може да го „зарази” вашиот компјутер ако преземате од неверодостојни интернет-страници. Вирусот може да му направи лоши работи на вашиот компјутер, вклучувајќи да ве спречи да имате пристап до вашите документи. За да ги одбегнете вирусите, следете ги следните упатства:

  • преземајте само од веродостојни локации
  • секогаш чувајте резервна копија од важните датотеки
  • користете противвирусна програма.

Противвирусни програми

Противвирусната програма е специјален вид компјутерска програма што помага да се откријат и отстранат вируси што можеби сте ги презеле од интернет.

Ако случајно преземете вирус, вашата противвирусна програма ќе ви покаже еден скок-прозорец во кој ќе ве информира дека сте презеле нешто опасно и ќе ве запраша дали сакате да го избришете.

Постојат голем број противвирусни програми, меѓу кои:

Типови документи

Секој документ или слика што ќе го преземете од интернет содржи нешто што се вика тип на датотека. Ова му кажува на вашиот компјутер која програмата треба да ја употреби за да ја чита датотеката. Типот на документ обично е означен со код што се состои од три или четири букви на крајот на името на датотека. На пример, датотеката со ознака .doc на крајот покажува дека датотеката е документ Word.

За да го прочитате документот треба да ја имате соодветната програма. Еве некои примери:

  • за датотека .doc треба да имате Microsoft Word или друга програма за обработка
  • за датотека .pdf треба да имате Adobe Acrobat Reader, и покрај тоа што повеќето веб-прегледувачи можат да ви ја покажат датотеката pdf за да ја прочитате
  • за датотека .mp3 треба да имате програма за музички плеер
  • датотеката .jpg е слика и за неа ви треба програма за прикажување слики.

Спремни да сочувате

Важно е да знаете во кои интернет-страници можете да имате доверба и како да ги отворите документите што сте ги презеле од интернет. Кога ги имате тие информации, преземањето од интернет може навистина да стане многу корисна алатка.